Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Het Grotius College wil het volgende bereiken:


De leerlingen

 • Het Grotius College wil bereiken dat de leerlingen zich ontwikkelen tot positieve, zelfstandige, mondige, democratisch handelende mensen met oog voor de wereld waarin zij leven.
 • Het Grotius College wil bereiken dat de leerlingen de complexe wereld gaan verkennen en daarbij eigen keuzes leren maken met respect voor anderen.
 • Het Grotius College wil bereiken dat de leerlingen kennis, vaardigheden en morele waarden verwerven en versterken, waarmee zij op een maatschappelijk en ethisch verantwoorde wijze na hun schooltijd verder kunnen.
 • Het Grotius College wil bereiken dat de leerlingen goed worden voorbereid op hun entree op de arbeidsmarkt.

Het leren

 • Het leren op het Grotius College appelleert aan de intellectuele, sociale, creatieve, culturele, sportieve en beroepsgerelateerde behoeften van de leerlingen. Deze elementen van het leren worden in samenhang vormgegeven.
 • Het leren op het Grotius College is gericht op verschillende leerbehoeftes van leerlingen.

De omgeving

 • Het Grotius College kiest voor een kleinschalige, herkenbare leer- en leefomgeving in school, waar de leerlingen -in samenwerking met elkaar en een vast team van docenten en begeleiders- het gevarieerde onderwijs en de op de leerlingen toegesneden hulp krijgen waaraan zij tijdens hun schoolloopbaan behoefte hebben. Daarbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke opbrengst.
 • Het Grotius College ontwerpt flexibele en innovatieve doorlopende leerwegen en leerlijnen, waarin leerlingen maximale ontplooiingskansen hebben. Omdat leerlingen verschillen in hun leermogelijkheden kiest het Grotius College voor een gedifferentieerd pakket aan onderwijsvormen.
 • Het onderwijs wordt vormgegeven en gerealiseerd in samenwerking met maatschappelijke partners op lokaal, regionaal/nationaal en internationaal verband.


De docenten en onderwijsondersteuners

Met professioneel opgeleide, lerende, samenwerkende en gecoachte medewerkers wordt gewerkt aan een leerproces waarbij school en de (internationale) samenleving elkaar daadwerkelijk aanvullen. Daarbij zijn de werkcultuur van de medewerkers en de leercultuur van de leerlingen identiek.


De organisatie

 • Het Grotius College ontwikkelt een integrale organisatie- en managementstructuur en cultuur, die passend is bij en dienstbaar aan de gestelde doelen. Kenmerk is dat de sturing plaatsvindt op resultaten.
 • Het Grotius College kiest als uitgangspunt om de te zetten stappen interactief tot stand te brengen en deze systematisch op kwaliteit en maatschappelijk effect te toetsen. De school doet dit in samenwerking met de interne en externe partijen op basis van vooraf gestelde doelen en indicatoren.
 • Het Grotius College handelt in het gehele proces dynamisch, initiatiefrijk en ondernemend.