Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Leerlingbegeleiding

Mentoraat

De mentor is de spil waar alles om draait. Hij/zij neemt de rol over van de juf/meester in de basisschool en onderhoudt het contact met thuis. Behalve dat de mentor de studieles verzorgt, wordt ernaar gestreefd om hem of haar zoveel mogelijk lessen te laten verzorgen aan de klas.

In de onderbouw kiezen wij ervoor om de mentor met zijn/haar klas mee te laten gaan naar een volgend jaar. Dit mentoraat heeft het voordeel dat er geen kennis hoeft te worden overgedragen en het is belangrijk voor een stabiele begeleiding van de leerlingen.

Remediale hulp

Leerlingen die een structureel leerprobleem hebben, kunnen in aanmerking komen voor remediale hulp. In een kleine groep en soms in een één op één situatie wordt er gewerkt aan hun probleem. Dit wordt verzorgd door hiertoe opgeleide docenten. Er kan hulp worden geboden op het gebied van (begrijpend) lezen, spelling, rekenen, schrijven, motivatie, ruimtelijk inzicht, studievaardigheden en moderne vreemde talen.

Intern Zorgteam

Het interne zorgteam is in het leven geroepen om docenten en mentoren te ondersteunen bij het zelf oplossen van problemen. Het zorgteam stelt in samenwerking met de mentor een handelingsplan op voor een individuele leerling of een groep leerlingen. Na enkele weken wordt er geëvalueerd om te kijken of er verbetering optreedt. Dit jaar zijn er zorgteams voor alle vier de leerjaren die om de zes weken bijeen komen.

Extern Zorgteam

Richt het intern zorgteam zich voor een groot deel op de problematiek van zorgleerlingen binnen de school, het extern zorgteam houdt zich bezig met zorgleerlingen waar de problematiek complexer ligt. Bij de samenstelling van dat team is daar rekening mee gehouden door er externe deskundigen bij te betrekken.

Zorgcoördinator

Voor de kwaliteit van zorg speelt de zorgcoördinator een belangrijke rol. Hij zorgt ervoor dat alle zorgdisciplines op elkaar worden afgestemd.
De zorgcoördinator/maatschappelijk werker op het Grotius College is dhr. R. Rietdijk. Hij is twee dagen per week op de locatie aan de Juniusstraat 8 aanwezig.

Counselor

Op locatie Juniusstraat is mevrouw drs M. Ruffles als counselor werkzaam.