Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Medezeggenschapraad

Een Medezeggenschapsraad (MR) is een formeel orgaan met vertegenwoordigers van ouders, personeelsleden en leerlingen. De school is wettelijk verplicht een MR te hebben en ook de rechten en plichten van de MR zijn in de wet geregeld. Deze rechten zijn onder andere adviesrecht en instemmingsrecht.

 

Op grond van het Medezeggenschapsreglement heeft de raad invloed op het schoolbeleid. De rector overlegt namens het schoolbestuur met de MR. De MR wordt gekozen uit en door diverse geledingen. De MR van het Grotius College bestaat uit 20 leden, de helft hiervan behoort tot het personeel en de andere helft bestaat uit ouders en leerlingen.

 

Concreet overlegt de medezeggenschapsraad met het Bevoegd Gezag over onderwerpen zoals de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten, het kiezen van leermethodes en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen.

 

Het belang van een goede MR is de laatste jaren alleen maar groter geworden. Er wordt een hoeveelheid geld, de zgn. ‘lumpsum’, gegeven. Daarmee moet de school zien rond te komen. Ook hiervoor moet beleid worden ontwikkeld, waarbij de MR inspraak heeft. Een voltallige, kwalitatief goede MR waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn, is voor de school dus van groot belang.

 

Vergaderingen/agenda

Zowel de gehele MR als de PMR vergadert één keer per maand. De PMR bijeenkomsten, bijeenkomsten van de gehele personeelsgeleding, worden in de regel gehouden op de maandag voorafgaand aan de MR-vergadering. Tijdens de MR-vergadering worden stukken en aangelegenheden die op de agenda zijn geplaatst besproken, eventueel met het bevoegd gezag (feitelijk het schoolbestuur maar gewoonlijk wordt deze vertegenwoordigd door de rector) of met genodigden.

 

Agenda's en notulen kunnen worden opgevraagd bij de voorzitter of secretaris van de MR.

 

De vergaderdata voor het schooljaar 2016-2017 (eveneens op locatie Juniusstraat 8, lokaal 0.10):

 

Datum
MR 12 september 2016                                 
MR 10 oktober 2016
MR 7 november 2016
MR 12 december 2016
MR 16 januari 2017
MR 13 februari 2017
MR 13 maart 2017                                       
MR 10 april 2017
MR 15 mei 2017 
MR 19 juni 2017


 

Wie zitten er in de MR?

  • PMR-geleding locatie Van Bleyswijckstraat 72 (SC Delfland): M. van Amerongen, M. Vermeulen en T. de Kruijk
  • PMR-geleding locatie Juniusstraat 8: M. Ruffles (voorzitter), F. de Jong, P. Broekhuizen, N. van Schaik en R. Deen
  • PMR-geleding Aart van der Leeuwlaan 12: E. van Laak 
  • OOP alles locaties: S. Woltman (secretaris)
  • Oudergeleding voor locatie Van Bleyswijckstraat 72 (SC Delfland): E. Ebbens
  • Oudergeleding voor locatie Juniusstraat 8: H. van der Velde, F. el Marini en A. Boogaard
  • Oudergeleding voor locatie Aart van der Leeuwlaan 12: R. Jansen
  • Leerling geleding voor alle locaties: Isabella Booij, Simona Mollova, Arlette Beekman en Julie den Dekker 

 

Contact

Wilt u in contact komen met de medezeggenschapsraad? Dat kan via een e-mail naar de MR: mr@grotiuscollege.nl of per post aan de medezeggenschapsraad van het Grotius College, Postbus 470, 2600 AL Delft.

 

Reglement MR

Download het Reglement MR, het MR Statuut of het Huishoudelijk Reglement MR.