Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Onderwijsaanbod


Op de locatie Juniusstraat 8 van het Grotius College bieden we de volgende niveaus aan: mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. Het advies van de basisschool is leidend voor plaatsing in de brugklas. Leerlingen met een vwo-advies worden in een vwo-klas geplaatst. Leerlingen met een havo/vwo-advies of havo-advies komen in een havo/vwo-klas. Leerlingen met een mavo-advies of mavo/havo-advies komen in een mavo/havo-klas. Opstroom naar een hoger niveau is mogelijk. We streven ernaar de leerlingen in het derde leerjaar op het juiste niveau te hebben geplaatst.
 
 
 

 

VWO (atheneum en gymnasium)


Vwo betekent voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt zes jaar. Op het Grotius College kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden:
• Grotius vwo met keuze uit atheneum en gymnasium
• Tweetalig vwo met keuze uit atheneum en gymnasium


Grotius vwo (vakoverstijgend onderwijs met excursies)

De leerlingen in onze Grotius vwo werken vier dagen per week volgens het reguliere rooster en op de vijfde dag aan thema’s en projecten. Binnen de thema’s worden regelmatig excursies georganiseerd naar musea, bedrijven, steden, opgravingen, enzovoort.
Op deze wijze bieden wij toekomstgericht en uitdagend onderwijs aan dat past bij onze leerlingen en onderwijsvisie. We gaan de wijk, de stad en de regio in om het aanbod van organisaties en professionals buiten de school optimaal te benutten.
Daarnaast hebben we twee uur per week gereserveerd voor zelfstandig werken. In deze uren kunnen de leerlingen werken aan een moeilijk vak, een onderzoek doen of zich verder verdiepen in een bepaald thema. In deze stroom is het ook mogelijk gymnasium te doen.

 

Tweetalig vwo (uniek in de regio Delft!)

Engels is één van de belangrijkste talen in een wereld. Bedrijven, universiteiten, hogescholen en allerlei sectoren vragen om een uitstekende beheersing van het Engels. In Nederland worden op hogere opleidingen colleges in toenemende mate in het Engels gegeven. Daarom biedt het Grotius College ook tweetalig vwo aan. Een zeer populaire en unieke opleiding in Delft en een extra uitdaging voor leerlingen met een vwo-advies.

Tweetalig onderwijs is een speciale vorm van vwo bestemd voor goede, en met name zeer gemotiveerde vwo-leerlingen. Van hen wordt verwacht dat ze in staat en bereid zijn een programma te volgen dat uitstijgt boven het reguliere vwo-programma. Naast het reguliere atheneum- of gymnasiumdiploma wordt een internationaal erkend diploma Engels behaald. De school werkt hiermee volgens Europese standaarden.
Tenminste de helft van de lessen in de onderbouw wordt in het Engels gegeven door speciaal daarvoor opgeleide docenten. In de bovenbouw wordt toegewerkt naar het English Language and Literature examen (IB Language A2 examen), een internationaal erkend diploma dat toegang geeft tot universiteiten in de hele wereld. Gedurende de opleiding vinden er allerlei buitenlesactiviteiten plaats met Engels als voertaal en/of met een internationaal karakter. Het tweetalig onderwijs wordt afgesloten met een vwo-diploma en een internationaal erkend diploma.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een tto gymnasium brugklas! Dat betekent niet alleen de meeste lessen in het Engels, maar ook de vakken Latijn (brugklas) en Grieks (vanaf de tweede klas) staan op het rooster.

Sinds juni 2011 beschikt het Grotius College over het volledige tto-school certificaat (Senior School). Met het aanbieden van tweetalig onderwijs volgens dit model streeft het Grotius College ernaar de leerlingen op te leiden tot een "near native" beheersingsniveau van de Engelse taal. De examenresultaten van de tto-leerlingen zijn erg goed; in alle examenjaren, van 2010 tot en met 2017, was het slagingspercentage zelfs 100%.

Meer weten?
Neem dan contact op met de coördinator TTO: tto@grotiuscollege.nl

 

De havo  

Op de havo vinden wij, net als bij de andere leerwegen, het contact met ouders erg belangrijk en daarom zijn wij dit jaar gestart met ouderbetrokkenheid 3.0. Wat houdt dit in? Wij willen een goede samenwerking in de driehoek ouders-mentor-leerling met als einddoel is te komen tot een optimale samenwerking tussen de ouders, leerlingen en het mavo/havo-team van het Grotius College. Deze samenwerking is belangrijk voor de ontwikkeling en de onderwijsprestaties van uw zoon of dochter. In dat kader hebben we naast een klankbordgroep voor ouders ook een klankbordgroep voor leerlingen om tot een optimale sfeer en organisatie te komen.


Ondernemen op de havo

In klas 3 van de havo gaan de leerlingen gedurende een aantal weken aan de slag met het programma “Jong Ondernemen”. De leerlingen gaan ontdekken wat voor soort ondernemer ze zijn en maken in een groep een plan om een eigen bedrijfje te starten en werken dit uit tot aan de open dag. Op de open dag verkopen de leerlingen hun producten en/of diensten waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel.
Leerlingen die het vak Economie of Management en Organisatie in  de bovenbouw hebben gekozen, gaan nog professioneler aan de slag met Jong Ondernemen. Zij gaan een jaar lang werken aan alle facetten van het eigen bedrijf en richten een eigen onderneming op. In de 4e klas telt dit mee als hun profielwerkstuk wat een onderdeel van het combinatiecijfer wordt, samen met het vak CKV en maatschappijleer.

 

De mavo

De Grotius-mavo biedt een Media & Design-profiel aan. Dit houdt in dat leerlingen een mavo-diploma halen met het extra vak ITTL, informatietechnologie theoretische leerweg. Na goed afsluiten van dit vak ontvangen zij een media-certificaat. Gedurende de vierjarige opleiding krijgen de leerlingen vakken aangeboden die met media en ontwerpen te maken hebben. In de brugklas leren ze omgaan met programma’s als Word, PowerPoint, Excel en Photoshop. Al snel weten ze een goede presentatie te maken, kunnen ze op een simpele manier programmeren en leren ze om zelf onderzoekend aan de slag te gaan. Mediawijsheid is een belangrijk onderdeel van het vak dat op onze school Moderne Media en Design heet. Meer informatie kunt u vinden op  www.modernemediaendesign.nl.

 


 

 

Vrijeschoolafdeling (vsa)

Sinds augustus 2015 heeft het Grotius College een afdeling die gebaseerd is op de vrijeschool. Leerlingen die als advies mavo, havo of vwo hebben, kunnen zich aanmelden voor deze afdeling. 

In de vrijeschoolafdeling ligt de nadruk op de brede ontwikkeling van de leerling. Daarom is er in het leerplan van de vrijeschoolafdeling veel ruimte voor de sociale, culturele en kunstzinnige ontwikkeling van de leerling.

Per schooljaar 2016-2017 zijn er drie brugklassen vsa.

 

Kopklas

De kopklas is een extra jaar voorafgaand aan de brugklas, bedoeld voor met name allochtone leerlingen met een taalachterstand. Door die achterstand krijgen ze vaak een lager advies dan eigenlijk qua intelligentie bij hen past. Tijdens het kopklasjaar wordt ongeveer 70% van de lestijd besteed aan Nederlands. De bedoeling is dat de leerlingen na dat jaar op een hoger niveau (mavo, havo of vwo) de brugklas instromen. De leerlingen die in de kopklas zitten moeten een sterke motivatie, een goede werkhouding en uiteraard voldoende capaciteiten hebben. Ze mogen bovendien niet ouder zijn dan 13 jaar bij de start van het schooljaar. In de kopklas zitten maximaal 15 leerlingen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor de leerlingen.