Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Reglementen


Algemene regels:

Iedereen moet zich zó gedragen dat de goede gang van zaken in en rond de school niet wordt gehinderd. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:

 

•Respect voor elkaar, in houding en gedrag

•Respect voor elkaars belangen en eigendommen

 

Regels voor leerlingen:

De leerlingen moeten alle lessen, excursies et c. volgen, tenzij de locatiedirecteur hiervoor vrijstelling heeft verleend.

De leerlingen die niet in staat zijn om de gymlessen te volgen, kunnen hiervan door de afdelingsleiders/teamcoördinatoren worden vrijgesteld. Deze leerlingen moeten een geneeskundige verklaring overleggen, waaruit blijkt dat zij ongeschikt zijn om dit onderwijs te volgen.

Voor de fietsen en bromfietsen in de fietsenstalling draagt de schoolleiding geen enkele verantwoordelijkheid. Dit geldt evenzeer voor alle persoonlijke bezittingen en voor de inhoud van de garderobekluisjes (lockers).

Leerlingen die schade aanbrengen aan bezittingen en gebouwen van het Grotius College draaien op voor de kosten van herstel.

Bij (het vermoeden van) een misdrijf in de gebouwen en op het schoolterrein van het Grotius College doet de school aangifte bij de politie.

 

Klachtenreglement:

Hoewel de school zich naar vermogen inzet om het onderwijs en de organisatie naar wens te laten verlopen bestaat er natuurlijk altijd de kans dat leerlingen en ouders niet tevreden zijn over het onderwijs, de organisatie, de dienstverlening, de bejegening en de gewenste kwaliteit.

Het Grotius College kent een klachtenprocedure, die u hier kunt downloaden. U kunt ook een exemplaar aanvragen bij het directiesecretariaat van de school (r.boekhoudt@grotiuscollege.nl).

U kunt ook een klacht indienen bij: Onderwijsgeschillen. Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert.

U kunt hen bereiken op het volgende postadres: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Website: www.onderwijsgeschillen.nl. Onderwijsgeschillen geeft een advies aan het bestuur, dat uiteindelijk een besluit neemt over een klacht.