Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Veelgestelde vragen over tto (tweetalig onderwijs)
 

 

    

1. Waar staat de afkorting tto voor?
Tweetalig Onderwijs.


2. Wat houdt tweetalig onderwijs in?
Op het Grotius College wordt in de onderbouw van het vwo ongeveer 65% van de lessen in het Engels gegeven; verder is er extra aandacht voor internationalisering.

 

3. Is dat tot en met het eindexamen?

Nee, het eindexamen mag niet in het Engels worden afgenomen; in de bovenbouw (vanaf klas 4) werken de leerlingen toe naar de Nederlandstalige vwo-examens voor de gekozen vakken. De vakken warvoor geen centraal eindexamen wordt gedaan (maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, ckv) worden wel in het Engels gegeven. Ook worden het profielwerkstuk en de praktische opdracht in het Engels gemaakt. 


4. Als de leerlingen toch in het Nederlands hun examens doen, wat voor meerwaarde heeft tto dan?
Leerlingen verbreden hun horizon en leren uitstekend Engels. Doordat in de onderbouw meer dan 20 uur per week in het Engels onderwijs wordt gevolgd, wordt de Engelse taal op een natuurlijke manier aangeleerd. Ook kennen de leerlingen de specifieke Engelse termen voor verschillende vakken, wat goed van pas komt bij veel studies.

Daarnaast kan in het eindexamenjaar ook het internationaal erkende certificaaat IB English Language and Literature worden gehaald. Dat maakt een vervolgopleiding in het buitenland gemakkelijker omdat dit certificaat aantoont dat het Engels op het niveau van (near) native speakers is.

Maar ook op Nederlandse universiteiten worden steeds meer Engelstalige colleges gegeven of is er Engels studiemateriaal. Uit ervaringen van oud-leerlingen blijkt dat zij tijdens de studie een enorme voorsprong hebben op leerlingen die geen tto en IB hebben gevolgd.


5. Waarom worden niet alle lessen in het Engels gegeven?
Om de balans tussen Nederlandse en Engelse taal in evenwicht te houden; bovendien is het wettelijk niet toegestaan om meer dan 70% van de lessen in het Engels te geven.


6. Kunnen de leerlingen in de bovenbouw de (Nederlandse) terminologie en leerstof nog wel begrijpen?
We mogen al terugkijken op zes jaar waarin leerlingen eindexamen tto hebben gedaan. Tot nu toe is het slagingspercentage voor het IB-certificaat 100% en zijn de gemiddelde cijfers voor de eindexamenvakken van de tto-leerlingen ook hoger dan die van de reguliere vwo-leerlingen; hieruit blijkt dat de leerlingen prima in staat zijn om zich ook snel de Nederlandse terminologie eigen te maken. Bovendien werken we met woordenlijsten waardoor de belangrijkste termen bij alle vakken zowel in het Nederlands als in het Engels worden aangeleerd.


7. Gaat het geven van lessen in het Engels niet ten koste van de diepgang van de stof?
Nee, dat lijkt misschien wel zo in de eerste weken maar al in de tweede helft van het brugklasjaar maakt het voor leerlingen eigenlijk niet meer uit in welke taal er lesgegeven wordt.


8. Moet je tweetalig zijn opgevoed om aan het tto deel te nemen?
Nee hoor, absoluut niet. Het tto is ontwikkeld voor kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben, kinderen die tweetalig zijn opgevoed hebben hooguit in het begin een kleine voorsprong.


9. Is het tto alleen voor kinderen die heel goed in Engels zijn?
Nee, het startniveau van het Engels is niet belangrijk; wel een goede algemene taalbeheersing. We beginnen vanaf de basis.

 

10. Wat zijn dan wel de toelatingseisen?
Samengevat zijn de toelatingseisen:

  • Een positief advies van de basisschool (vwo);
  • Het onderwijskundig rapport.
  • Een intake die bestaat uit een begrijpend lezen toets, een interessetoets en een opstel.

Aan de hand van de uitslag van de toets en de informatie van de basisschool wordt bepaald of de leerling kan worden toegelaten tot het tto.


11. Hoeveel kinderen kunnen er geplaatst worden in het tto?
Maximaal 2 klassen van 28 leerlingen, dus 56 leerlingen in totaal.


12. En als er meer aanmeldingen zijn?
Dan wordt er een derde brugklas gevormd als er voldoende aanmeldingen zijn. 


13. Hoeveel scholen in Nederland bieden tto aan?
Ongeveer 120 scholen.


14. Zijn er ook andere scholen in Delft waar tto gegeven wordt?
Nee, tto wordt alleen op het Grotius College aangeboden.

 

15. Is Cambridge Engels dat op andere scholen wordt aangeboden hetzelfde als tto?
Nee, een school die Cambridge Engels aanbiedt geeft versterkt talenonderwijs. Er worden dan geen andere vakken (dan Engels) in het Engels aangeboden dus er wordt door de leerlingen veel minder Engels gesproken dan op een tto-school. Een school die Cambridge Engels aanbiedt staat niet onder controle van het Europees Platform en hoeft dus ook niet aan de eisen die aan een tto school gesteld worden te voldoen. Op het tto krijgen leerlingen Engels op een academisch niveau. Zij blijken een enorm voordeel te hebben van hun brede opleiding ten opzichte van studenten die geen tto hebben gevolgd.

 

Hieronder staat een uitgebreid overzicht van de verschillen:

 

Cambridge Exam (CAE/CPE)

International Baccalaureate (IB English A) 

Targets non-native speakers

Targets academic native and near native speakers

English as a second language course

Pre-university language and literature course

Students selected on their level of English

Students selected on basis of academic performance.  

Focuses on reading, writing, speaking, listening and use

of grammar.

Focuses on university style essay writing, analytical reading, stylised writing, group/individual presentations and the nuts and bolts of language.

Available at recognised  language schools/businesses worldwide.

Available at recognised international/bilingual schools worldwide.

Both self-study and teacher led options available.

Two year teacher led course.  Part of a six year bilingual programme.

Focuses on accuracy of language

Focuses on accuracy of language

History of language

Literature

Media and language

Cultural awareness

Targets all age levels – teenagers to pensioners

Targets 17-19 year olds

 

 

16. Mag elke school een eigen tto-programma vaststellen?
Nee, het Europees Platform, dat het tto in Nederland coördineert, heeft een standaard ontwikkeld waar alle scholen aan moeten voldoen. Dit wordt o.a. gecontroleerd door schoolbezoeken waar in de school uitgebreid wordt doorgelicht op alle niveau's (leerlingen, docenten, ouders). Na een positief rapport mag een school zich officieel tto-school noemen. Wel staat het elke school vrij om te bepalen welke vakken in het Engels worden aangeboden en welke overige activiteiten er in het kader van het tto worden ontwikkeld.


17. Welke vakken worden in de brugklas op het Grotius College in het Engels gegeven?
In de brugklas: aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), wiskunde (mathematics), biologie (Biology), tekenen (arts), techniek (technical studies), lichamelijke opvoeding (physical education), Global Orientation en natuurlijk Engels (English).


18. Welke opleiding krijgen de docenten?
De docenten die lesgeven in het tto, hebben daar zelf voor gekozen. Het zijn voornamelijk Nederlandse docenten. Wel spreken zij vloeiend Engels. Zij hebben in voorbereiding op de start van het tto, een intensieve taaltraining gevolgd. Voor goed tweetalig onderwijs zijn geschoolde en enthousiaste docenten noodzakelijk. Alle docenten zijn of komen in het bezit van het Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) en volgen nascholingscursussen in Engeland om hun spreekvaardigheid regelmatig op te frissen en verder te ontwikkelen.

 

19. Welk Engels is de standaard?
Er is veel discussie of er nog wel een standaard te geven is. Zoveel mogelijk wordt het Brits Engels (het zogenaamde RP - received pronunciation) als uitgangspunt genomen.

20. Krijgen de leerlingen eerst een tijdje les in het Nederlands, voordat overgestapt wordt op het Engels?
Nee. Wel zal er tijdens de lessen waar nodig nog Nederlands gesproken worden. Tot aan de herfstvakantie zal er zo'n 50% Engels worden gesproken, tussen de herfst en de kerstvakantie zo'n 75% en na de kerstvakantie vrijwel 100%.


21. Zijn de toetsen ook in het Engels?
Ja, in het begin mag er ook zo af en toe nog wel in het Nederlands worden geantwoord en worden spelfouten buiten beschouwing gelaten (behalve bij Engels zelf).


22. Heeft al dat Engels geen gevolgen voor het Nederlands van de leerlingen in het tto?
Nee, het Nederlands is en blijft hun moedertaal; er zijn geen (negatieve) gevolgen geconstateerd voor de beheersing van het Nederlands van leerlingen in het tto.


23. Hoe zijn de examenresultaten van leerlingen in het tto?
De achtste lichting tto leerlingen heeft in mei 2017 het IB examen gedaan. De resultaten waren voor de achtste keer op rij fantastisch met een score van 100% geslaagden. 

 
24. Welke boeken worden er bij de Engelstalige lessen gebruikt?
Steeds meer uitgevers gaan bestaande methodes door native speakers vertalen in het Engels, dus het aanbod groeit. Ook komen er boeken uit Groot-Brittannië, met bij sommige vakken waar nodig specifieke aanvullingen voor de Nederlandse situatie.


25. Is het curriculum precies hetzelfde als de overige brugklassen?
Voor de meeste vakken wel, voor sommige vakken (bv History) geldt dat er andere onderwerpen aan bod zullen komen met een internationaler karakter.


26. Is het tto ook te combineren met het gymnasium?
Ja! Op veel scholen met tto is geen gymnasiumopleiding, op het Grotius College wel. Op het Grotius College kan je kiezen uit tto gymnasium en tto atheneum. In het algemeen volgen iets meer leerlingen de tto-gymnasium dan de tto-atheneum opleiding.


27. Wat is het verschil tussen tto gymnasium en tto atheneum?
Bij tto gymnasium volg je ook Latijn (vanaf de brugklas) en Grieks (vanaf de tweede klas) en neem je samen met de leerlingen van het klassieke gymnasium deel aan de specifieke gymnasiumactiviteiten (gymnasiumdag, Griekenlandreis). Bij tto atheneum volg je alleen de activiteiten die horen bij het tto-programma.


28. Is dat niet veel te zwaar voor leerlingen?
De praktijk tot nu toe wijst uit, dat dat reuze meevalt. Gemotiveerde intelligente kinderen kunnen heel veel, zeker als ze er plezier in hebben.


29. Moeten ouders extra betalen voor het tto?
Ja. Op het Grotius College worden de extra kosten voor tto € 450,-- per jaar.

30. Waar is dat extra geld voor bestemd?
Voornamelijk voor de extra buitenlesactiviteiten (reizen, excursies etc.) die de leerlingen aangeboden krijgen. Maar ook bijvoorbeeld voor de examens en de extra uren Engels.


31. Kan een leerling niet deelnemen als deze bijdrage niet betaald kan worden?
Deze extra bijdrage kan en mag nooit een belemmering voor deelname zijn. De school beschikt hiervoor over een sociaal fonds.

 

32. Ik wil me wel aanmelden voor tto op het Grotius maar als ik niet word toegelaten wil ik misschien naar een andere school, kan dat?

In verband met de sluitingstermijn van de inschrijving (eind maart 2018) zijn de intaketoetsen op begin maart 2018 vastgesteld bij tijdige aanmelding (tot de voorjaarsvakantie). Na aanmelding volgt een uitnodiging voor deze toets. Direct na de toets volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Mocht een leerling niet geplaatst kunnen worden dan is er nog tijd genoeg om op een andere school aan te melden. Exacte data voor de toetst worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

 
33. Heeft de school een officieel tto-certificaat?
Ja, de school heeft in november 2008 en juni 2011 een uitgebreide controle (visitatie) ondergaan waarbij lessen werden bezocht en gesprekken werden gevoerd met de directie, docenten, ouders en leerlingen door drie leden van het Europees Platform. De beoordeling was beide keren zeer positief waardoor we vanaf 2008 de officiële titel tto junior school mogen voeren en vanaf juli 2011 de titel senior school.
 

34. Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over het tweetalig onderwijs in het algemeen?
De site van het Europees Platform biedt de meeste informatie. Daar zijn ook weer verdere links te vinden zoals www.ikkiestto.nl


35. Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over het tweetalig onderwijs op het Grotius College?
Op dinsdag 30 januari 2018 vanaf 19.30 uur, vindt een informatie avond plaats in de aula van onze school.

Op deze site: zeer regelmatig wordt de nieuwste informatie toegevoegd. Vragen kunnen ook rechtstreeks gesteld worden aan de coördinator van stuurgroep van het tto: Katja van Boxel of Geert Velthuisen via tto@grotiuscollege.nl.

 


Heeft u een vraag die nog niet in de lijst voorkomt en die u graag beantwoord ziet? Stuur even een mailtje naar: tto@grotiuscollege.nl.