Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

VWO (atheneum en gymnasium)

Het vwo bestaat uit het atheneum en het gymnasium. Het vwo betekent voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en duurt zes jaar. De leerling doet examen in een breed vakkenpakket, dat bestaat uit verplichte vakken, profielvakken en een vak naar keuze.
Met het atheneum-diploma kan de leerling naar de universiteit (of -indien gewenst- het hoger beroepsonderwijs).

 

In de brugklas start je al met gymnasium!

Op het gymnasium wordt al vanaf de brugklas les gegeven in het vak Latijn. Vanaf de tweede klas komt daar Grieks bij en in de bovenbouw het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV). De gymnasiumleerling doet eindexamen in minstens één van de klassieke talen. In de bovenbouw staat een reis naar Griekenland op het programma. Ook met het gymnasiumdiploma kan de leerling naar de universiteit of het hoger beroepsonderwijs.

 


Grotius vwo-dag (NIEUW!!!!)

Ook in het vwo willen we onze leerlingen goed voorbereiden op hun vervolgcarrière. Daarom hebben we het vwo anders dan anders ingericht.
Concreet ziet ons vwo er vanaf 2016-2017 als volgt uit:
Leerlingen in leerjaar 1 werken vier dagen per week volgens het reguliere rooster. De vijfde dag is de Grotius vwo-dag. Leerlingen werken dan aan thema’s en projecten. De Grotius vwo-dag is een dag waarop leerlingen zoveel als mogelijk buiten de school leren. Excursies naar musea, universiteit, bedrijven, kunstwerken, opgravingen enz….. 
Op deze wijze bieden wij toekomstgericht onderwijs dat past bij onze leerlingen en onderwijsvisie. We gaan de wijk, de stad en de regio in om het aanbod van organisaties en professionals buiten de school optimaal te benutten.

Daarnaast hebben we 2 uur per week gereserveerd in de lessentabel om leerlingen hun talenten verder te laten ontplooien (ZW-uren) In deze uren kunnen leerlingen werken aan een onderzoek of zich in bepaalde thema’s verder verdiepen. De uren kunnen ook gebruikt worden voor extra ondersteuning.
In schooljaar 2016-2017 is gestart met de speciale Grotius-vwo. Zo is klas 1D op woensdag 28 september naar het centrum van Delft geweest. Daar heeft de klas een erg leuke en interessante rondleiding gekregen van de heer Verhoeven, historicus en ex-archivaris van Delft.

 

 

Klik hier om het artikel in de Delftse Post te lezen!

 

 

De leerling

Op het atheneum en het gymnasium verwachten we van de leerlingen dat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun studie en dat ze een actieve en gemotiveerde instelling hebben. We vragen van de leerlingen belangstelling voor kunst en cultuur, natuur en techniek en voor de gebeurtenissen in de wereld.

Wij verwachten van leerlingen dat zij:
• plannen en organiseren
• zelfstandig werken
• eigen verantwoordelijkheid voelen


De docent

Onze docenten op het atheneum en het gymnasium activeren de leerlingen door ‘thematisch leren’. De docent biedt diverse werkvormen aan (klassikaal leren en via de digitale toolbox) en maakt structureel gebruik van het elektronisch leerlingendossier.

 

VWO 2

Er is veel aandacht voor het leren leren. Elke week is er minstens één studieles waarin de mentor aan de slag gaat met de aanpak van het huiswerk, het leren plannen, het verbeteren van de concentratie, enz. Binnen de vakken en in de mentorles is veel aandacht voor andere culturen.

 

Doelstellingen daarbij zijn:
• leerlingen maken kennis met andere culturen door inzet van diverse werkvormen
• leerlingen verbeteren spreek-en leesvaardigheid Engels
• leerlingen verbeteren presentatievaardigheden
• stimuleren van creativiteit
In vwo 2 is gekozen voor “digitaal leren”: alle leerlingen werken tijdens de lessen met een laptop. Echter, het boek en het schrift worden ook nog gebruikt.


VWO 3

Er is ruime aandacht voor de keuzebegeleiding, onder andere via het digitale programma KeuzeWeb. In de mentorles en tijdens de vakken wordt aandacht besteed aan studievaardigheden. Extra aandacht wordt gegeven aan techniek.
Aandacht voor kunst en cultuur is er in de vorm van een bezoek aan het Rijksmuseum te Amsterdam en het Museum voor de Schone kunsten (Brussel). In april van het schooljaar zal er aandacht worden geschonken aan het thema “De Gouden Eeuw”.
Tijdens de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en economie zullen de leerlingen op school en thuis de gebeurtenissen in de wereld volgen. Dit wordt gevolgd door het Project ‘Europa’ aan het eind van het jaar tijdens de vakken economie, aardrijkskunde.


Profielwerkstuk onderbouw

In mei werken de leerlingen aan een soort profielwerkstuk. Ze voeren een onderzoek uit en maken een presentatie. Ze kiezen een onderwerp uit de volgende gebieden: kunst, cultuur, natuur, techniek, economie.

 

Talentontwikkeling (internationalisering)

Naast de opleiding ontwikkelt elke leerling op het Grotius College zijn eigen CV/portfolio.
Dit CV/portfolio is niet vrijblijvend, maar vormt naast het cijfermatig gedeelte van de opleiding het hart van mentorgesprekken en gesprekken met ouders. In het portfolio verzamelen de leerlingen ook verslagen van de buitenlandse reizen.
Leerlingen gebruiken hun talent voor activiteiten met het thema ‘andere culturen’ zoals:
• het schrijven van een toneelstuk en het opvoeren ervan
• het organiseren van een avond met eten uit andere landen
• het houden van een presentatie over een andere cultuur
• het maken van korte films en foto’s
• het ontwikkelen van een krant met interviews met leerlingen, ouders en docenten uit andere culturen
• het organiseren van een modeshow
• het houden van een presentatie over kunst in een bepaalde cultuur
Leerlingen documenteren alle opbrengsten en resultaten van hun (extra) activiteiten in een digitaal portfolio.


 

Tweetalig VWO (uniek in de regio Delft!)

Engels is één van de belangrijkste talen in een wereld. Bedrijven, universiteiten, hogescholen en allerlei sectoren vragen om een uitstekende beheersing van het Engels. In Nederland worden op hogere opleidingen colleges in toenemende mate in het Engels gegeven. Daarom biedt het Grotius College ook tweetalig vwo aan. Een zeer populaire en unieke opleiding in Delft en een extra uitdaging voor leerlingen met een vwo-advies.

Tweetalig onderwijs is een speciale vorm van vwo bestemd voor goede, en met name zeer gemotiveerde vwo-leerlingen. Van hen wordt verwacht dat ze in staat en bereid zijn een programma te volgen dat uitstijgt boven het reguliere vwo-programma. Naast het reguliere atheneum- of gymnasiumdiploma wordt een internationaal erkend diploma Engels behaald. De school werkt hiermee volgens Europese standaarden.
Tenminste de helft van de lessen in de onderbouw wordt in het Engels gegeven door speciaal daarvoor opgeleide docenten. In de bovenbouw wordt toegewerkt naar het English Language and Literature examen (IB Language A2 examen), een internationaal erkend diploma dat toegang geeft tot universiteiten in de hele wereld. Gedurende de opleiding vinden er allerlei buitenlesactiviteiten plaats met Engels als voertaal en/of met een internationaal karakter. Het tweetalig onderwijs wordt afgesloten met een vwo-diploma en een internationaal erkend diploma.
 

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een tto gymnasium brugklas! Dat betekent niet alleen de meeste lessen in het Engels, maar ook de vakken Latijn (brugklas) en Grieks (vanaf de tweede klas) staan op het rooster.

 

Sinds juni 2011 beschikt het Grotius College over het volledige tto-school certificaat (Senior School). Met het aanbieden van tweetalig onderwijs volgens dit model streeft het Grotius College ernaar de leerlingen op te leiden tot een "near native" beheersingsniveau van de Engelse taal. De examenresultaten van de tto-leerlingen zijn erg goed; in alle examenjaren, van 2010 tot en met 2017, was het slagingspercentage zelfs 100%!
 

Meer weten?

Neem dan contact op met de coördinator TTO: tto@grotiuscollege.nl