Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Op de praktijkschool van het Grotius College worden leerlingen intensief begeleid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur van de praktijkschool, de heer P vd Mark, of de mentor van uw kind.

 

Intern zorgteam

Het interne zorgteam is in het leven geroepen om docenten en mentoren te ondersteunen bij het zelf oplossen van problemen. Het zorgteam stelt in samenwerking met de mentor een handelingsplan op voor een individuele leerling of een groep leerlingen. Na enkele weken wordt er geëvalueerd om te kijken of er verbetering optreedt. Dit jaar zijn er zorgteams voor alle vier de leerjaren die om de zes weken bijeen komen.

 

Zorgcoördinator

Voor de kwaliteit van zorg speelt de zorgcoördinator een belangrijke rol. Hij zorgt ervoor dat alle zorgdisciplines op elkaar worden afgestemd.

De zorgcoördinator/maatschappelijk werker op de praktijkschool is dhr. R. Rietdijk.

 

Extern zorgteam

Richt het intern zorgteam zich voor een groot deel op de problematiek van zorgleerlingen binnen de school, het extern zorgteam houdt zich bezig met zorgleerlingen waar de problematiek complexer ligt. Bij de samenstelling van dat team is daar rekening mee gehouden door er externe deskundigen bij te betrekken.

 

Schoolmaatschappelijk werker

De zorgcoördinator/maatschappelijk werker, dhr. R. Rietdijk houdt zich bezig met de sociaal-emotionele problemen van leerlingen die de mentor te boven gaan. In gesprekken met de leerling en/of ouders/verzorgers wordt er naar gestreefd de juiste hulpverlening te bieden.

 

 

Jeugdgezondheidszorg

Welkom bij de JGZ!

 

Opgroeien van baby naar tiener, daar komt heel wat bij kijken. JGZ geeft advies over de verzorging, gezondheid en opvoeding van kinderen en jongeren. En we geven op de juiste momenten vaccinaties die beschermen tegen ziekten. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu om alledaagse vragen gaat of om grote zorgen. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van sommige cursussen en themabijeenkomsten.

 

Gezondheidsonderzoek onderbouw
In klas 1 of 2 heeft de jeugdverpleegkundige met elke leerling een persoonlijk gesprek op school. Allerlei onderwerpen komen aan bod die van belang zijn voor de ontwikkeling. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de gezondheid? Ook worden de tieners gemeten en gewogen. Als  blijkt dat er mogelijk problemen zijn, dan bespreken de jeugdverpleegkundige en leerling met elkaar wat nodig is om tot een oplossing te komen.

 

Persoonlijke begeleiding
Iedere leerling kan een afspraak maken met de jeugdarts of -verpleegkundige om te praten over onderwerpen waarover hij of zij zich zorgen maakt. Zoals ruzie thuis of met een leerkracht, gepest worden of eenzaamheid. Ook met vragen over menstruatie, veilig vrijen, alcohol of drugs kunnen de tieners terecht bij de JGZ.
JGZ-medewerkers hebben een beroepsgeheim. Persoonlijke informatie wordt alleen met toestemming van de leerling met anderen besproken.

 

Steuntje in de rug voor ouders
De meeste pubers komen de puberteit, een tijd van verandering en onzekerheid, goed door. Maakt u zich soms zorgen of weet u niet hoe u met uw puber kunt omgaan? Dan is het verstandig om er tijdig met iemand over te praten. Het kan zorgen wegnemen en maken dat het weer leuk is in huis.

 

Jongerencontactmoment
Jongeren van 15 en 16 jaar worden door middel van een persoonlijke vragenlijst aangespoord om na te denken over hoe zij in hun vel zitten. In een persoonlijk gesprek kan de jeugdverpleegkundige advies geven en, in zorgelijke situaties, doorverwijzen. De jongeren worden door middel van (groeps)voorlichting gestimuleerd om gezonde keuzes te maken.

 

Heeft u nog vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met:

 

JGZ Zuid-Holland West
Contactbureau: 088 - 054 99 99 
E-mail:   info@jgzzhw.nl
Website:  www.jgzzhw.nl

 

 

Hulp voor jongeren via de gemeente

Team Jeugd, gemeente Delft: voor advies en hulp bij zorgen over opvoeden en opgroeien
Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugd wet in werking getreden. Het betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzet van jeugdhulp. 
In de gemeente Delft is er daarom het team Jeugd. Hierin werken professionals vanuit de diverse organisaties.  Zij beschikken over kennis en ervaring op het gebied van zorgen over opgroeien en opvoeden. De professionals hebben goede contacten met alle scholen in Delft. Dat maakt het oppakken van zorgen en problemen daar gemakkelijker. Er een vaste medewerker van team Jeugd gekoppeld aan iedere Basis Onderwijs- en Voortgezet Onderwijsschool in Delft.

 

Verder helpen
In de meeste gevallen doorlopen jongeren de school zonder problemen, maar soms gaat het (tijdelijk) wat minder goed. In dat geval overleggen school en ouders samen wat de oorzaak is en wat er nodig is om een jongere weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt en gaat het al snel weer beter met het kind. Maar soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk dat er meer hulp kan worden ingeroepen. In dat geval kan een jongere besproken worden in het begeleidingsteam van de school.

 

Begeleidingsteam
In een begeleidingsteam werken deskundigen vanuit het onderwijs samen met de ouders, het team Jeugd van de gemeente en eventueel andere betrokkenen. Mochten er zorgen zijn over een jongere dan kan via de zorgcoördinator van de school een beroep op deze professionals gedaan worden. De zorgcoördinator van de school is daarbij als contactpersoon de spin in het web.

 

Overleg op maat
Een begeleidingsteam biedt ‘overleg op maat’. Een begeleidingsoverleg is een overleg op school met ouders waarin de onderwijsbehoefte en de zorgvraag van de jongere centraal staat. Ouders en school zoeken samen naar wat de jongere nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Per situatie wordt gekeken wie er uitgenodigd worden bij het overleg.

 

Doelen en acties
Aan het eind van de bespreking worden doelen gesteld en wordt afgesproken wie actie onderneemt en wanneer. Ook wordt afgesproken wie er voor zorgt dat afspraken worden nagekomen. Ouders worden direct betrokken bij verdere advisering en de gemaakte afspraken. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de jongere. Eventueel wordt er in een volgende bespreking teruggekoppeld of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en welke resultaten deze voor de jongere hebben gehad.

 

Meer informatie?
Meer informatie over het begeleidingsteam is te verkrijgen op de school, bij het Samenwerkingsverband passend voorgezet onderwijs en bij het team Jeugd van de gemeente Delft. Kijk op www.delft.nl/jeugd voor meer informatie of bel met de gemeente, tel. 14015.
Maak een afspraak bij  ons inlooppunt in wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4.

Of klik hier om de folder te lezen.