Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Voor ouders

Uw kind zit bij ons op het praktijkonderwijs of u heeft een kind dat van de basisschool als advies praktijkschool heeft meegekregen.
Op deze en volgende pagina’s vindt u alle informatie over het praktijkonderwijs van het Grotius College.

 

 

 

 

Wat is praktijkonderwijs bij het Grotius College nu precies?

 

 

Als u uw kind wilt aanmelden voor het praktijkonderwijs is de procedure min of meer gelijk als de procedure voor leerlingen die in aanmerking komen voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo): de leerling moet aan bepaalde criteria te voldoen die wettelijk vastgelegd en terug te lezen zijn in de procedure “indicatiestelling LWOO en praktijkonderwijs” opgesteld door het ministerie van OCW. Wilt u hierover meer weten? Klik dan op deze link: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
passend-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-mijn-kind-aanmelden-voor-
praktijkonderwijs.html
.

 

Bij de school voor praktijkonderwijs geldt dat leerlingen uitsluitend worden geplaatst na het verkrijgen van een positieve beschikking van de regionale verwijzingscommissie Haaglanden (RVC Haaglanden). Onze missie is: na het doorlopen van het praktijkonderwijs kunnen leerlingen zelfstandig en volwaardig meedoen in de maatschappij. Ze zijn in staat zelfstandig te werken, te wonen, hun vrije tijd zinvol te besteden en burger zijn. Om dit te kunnen, ontwikkelen leerlingen een aantal algemene competenties en daarnaast een aantal specifieke vaardigheden.


Gedurende de hele schoolloopbaan werken de leerlingen aan het diploma praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van de leerlingen. Er zijn mogelijkheden voor verzorging, consumptieve techniek, bouw, metaal en dergelijke. Naast lessen zoals Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, informatiekunde, techniek, beeldende vorming, verzorging en omgangskunde, krijgen de leerlingen ook lessen in sociale vaardigheden en worden de leerlingen door stageperiodes voorbereid op een toekomstige baan.

Bij het Grotius College blijven leerlingen vijf jaar op school en ze krijgen zeer intensieve begeleiding. Uit ervaring blijkt dat de meeste leerlingen na vijf jaar op onze school te hebben gezeten uitstromen naar werk, een (betaalde) stage of een vervolgopleiding. Alle leerlingen ontvangen een diploma als ze aan de exameneisen hebben voldaan.

 

 

Leerjaar 1

Aan het begin van het schooljaar hebben de 1e klas leerlingen één kennismakingsdag in de buurt van de school om elkaar beter te leren kennen. Begin juni hebben de leerlingen drie activiteiten dagen. Het lesprogramma binnen onze afdeling is zo afwisselend mogelijk gemaakt. Voor de onderbouwleerlingen betekent dit dat er elke dag een deel theorie, een deel praktijk en een deel beweging op het rooster staat. Naast deze vakken krijgen de leerlingen van het 1e leerjaar ook nog de vakken Engels, sociale vaardigheden, Rots en Water, informatiekunde en gymnastiek (2 uur). De praktijkvakken zijn: verzorging, techniek, tekenen en beeldende vorming en is er Interne Stage (2x 3uur). In het eerste leerjaar worden er ook projectstages georganiseerd.

 

Leerjaar 2

Aan het begin van het schooljaar hebben de 2e klas leerlingen in de buurt van de school één kennismakingsdag om elkaar beter te leren kennen. Begin juni hebben de leerlingen drie activiteiten dagen. In het 2e leerjaar volgen de leerlingen een lesprogramma in verschillende richtingen. In dat jaar maken ze kennis met de sectoren techniek, economie, zorg en groen. Na het 2e leerjaar kunnen deze leerlingen dan een goede keuze maken in welke richting ze verder willen. In het 2e leerjaar wordt veel tijd ingeruimd voor de interne stage* die met taken en opdrachten gekoppeld is aan de sectoren waar de leerling de lessen in volgt.

 

Leerjaren 3/4 en 5

Voor de leerlingen in de bovenbouw ligt het accent op stages* buiten de school. In overleg met de stagedocent wordt voor elke leerling een passende stageplaats gezocht.In leerjaar 3 lopen de leerlingen een dag per week stage, in leerjaar 4/5 twee dagen per week, bij een bedrijf, winkel of instelling. Het stagetraject start met een oriënterende stage en kan eindigen met een plaatsingsstage. Naast de theoretische vakken krijgen de leerlingen in de bovenbouw praktijkvakken. In het kader van “bewegen” zijn er ook voor de bovenbouwleerlingen gymnastieklessen.

Interne en externe Stage praktijkschool
Bij het praktijkonderwijs is stage lopen bij bedrijven één van de speerpunten om leerlingen geleidelijk vertrouwd te maken op latere hun carrière in de maatschappij. Leerlingen moeten in de leerjaren 2, 3 en 4 hun stages voldoende hebben afgerond om in het 5e leerjaar deel te kunnen nemen aan het examen praktijkonderwijs.

De leerlingen krijgen in het :
1e leerjaar 6 uur interne stage
2e leerjaar 6 uur interne stage
3e leerjaar 2 dagen (12 uur) externe stage
4e leerjaar 2 dagen (16 uur)externe stage
5e  leerjaar 2 dagen (16 uur) externe stage

Interne stage
De voorbereiding voor de externe stage begint in het 1e leerjaar met interne stage. Vanaf het 1e leerjaar krijgen de leerlingen 6 uur per week allerlei praktische taken, die ze op school of buiten de school uitvoeren. De taken zijn o.a. koffie/theedienst, wassen, strijken, werken in de sector Groen , papierdienst, technische vaardigheden leren in het ArbeidsTrainingsCentrum. Er wordt een compleet programma aangeboden, waarbij leerlingen alle opdrachten voldoende moeten hebben uitgevoerd. Verder nemen de leerlingen deel aan projectstages buiten de school, waarbij altijd een begeleider van school aanwezig is.

In de loop van het 2e jaar worden leerlingen individueel getest, dit doen we met de *Melba instrumenten. Aan de hand van de resultaten wordt bekeken welke richting de voorkeur heeft van de leerling, welke vaardigheden ze beheersen en wat verbeterpunten zijn. In de rapport/OOP gesprekken met leerling en ouders wordt het vervolgtraject besproken. Aan het eind van het 2e leerjaar wordt al gekeken naar een externe stage voor het 3e leerjaar.

 

Externe Stage
In het 3e leerjaar gaan de leerlingen 2 dagen (woensdag/vrijdag) zelfstandig stage lopen. Er wordt gezocht naar een stage die past bij de keuze van het praktijkvak, dat leerlingen volgen op school. De school heeft voor de leerlingen een stage verzekering afgesloten. Bij elke stage wordt er voor een bepaalde periode een stage overeenkomst getekend door het stagebedrijf, de ouders, de leerling en de school. 

Het streven is dat leerlingen in het 3e leerjaar een 2 tal externe stageperioden van 4 maanden lopen.
De leerling heeft een stagebegeleider bij het bedrijf en een stagebegeleider vanuit school( dit is meestal de mentor van de leerling). De stagebegeleider maakt regelmatig afspraken om de leerling op stage te bezoeken. Wekelijks wordt er door de leerling een stageboekje ingevuld, waar werkzaamheden, vorderingen en beoordelingen worden opgeschreven.


In het 4e en 5e leerjaar lopen de leerlingen minimaal 2 dagen per week (donderdag en vrijdag) stage. Deze stages zijn gebaseerd op het werk of de eventuele vervolg opleiding na het behalen van het praktijkonderwijs diploma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen bij de mentor van uw zoon|dochter of bij de stage coördinator de hr. D.A. Smits.*Melba Onderzoek
Melba is een arbeidskundig onderzoek. Met behulp van dit onderzoek worden de competenties en mogelijkheden van de leerling in kaart gebracht. Het is een handvat om te kunnen beoordelen over welke capaciteiten de leerling beschikt bij de keuze van een stageplek. Met deze informatie kan het stagebedrijf adequaat geïnformeerd worden over de mogelijkheden van de leerling. Leerlingen die arbeidskundig onderzoek behoeven worden aangemeld door de mentoren.


Doel
In kaart brengen van enerzijds de mogelijkheden/competenties van een leerling en anderzijds de eisen van een stageplek.

Hoe ziet het Melba Onderzoek eruit?
Het onderzoek bestaat uit een capaciteitenprofiel. Wat zijn de arbeidsmogelijkheden van de leerling en welke eisen zijn er nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden op de stageplek. Vergelijking van deze beide profielen maakt adequate advisering mogelijk. Voor het opstellen van een capaciteitenprofiel kan aanvullende diagnostiek noodzakelijk zijn.
Na het onderzoek leggen wij de bevindingen, adviezen en het antwoord op de hulpvraag van de mentoren vast in een schriftelijke rapportage.
binnen onze school kunnen leerlingen Branche certificaten en IVIO diploma’s halen.


Branche Certificaten:
• Vorkheftruck diploma
• VCA certificaat
• CAS certificaat (horeca assistent)
• Textiel certificaat
• Detailhandel certificaat


IVIO diploma’s:
• Nederlands nivo 1 en 2
• Rekenen nivo 1 en 2

 


 

Nog meer vragen?

U kunt informatie over algemene schoolzaken ook terugvinden op de site: http://www.5010vooroudersoveronderwijs.nl/.