Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Inschrijfproces

 

Welke leerlingen kunnen zich aanmelden bij onze school?


Wij zijn het Grotius College

Het Grotius College is een openbare scholengemeenschap, verspreid over vier vestigingen. De school is algemeen toegankelijk. Er is aandacht voor diverse levensbeschouwelijke, sociale en culturele oriëntaties. Wij beschouwen de openbare school als een ‘samenleving in het klein’ en doen met de leerlingen en ouders ons best op basis van verschillende overtuigingen vorm te geven aan de samenleving, begrip op te brengen voor elkaar en waar nodig elkaar te helpen.

Wij bieden als openbare school de leerlingen kansen waarbij alle talenten worden gezien. Daarmee speelt het Grotius College een belangrijke rol in het ontwikkelen en vormen van een toekomstige generatie Nederlanders, Europeanen en wereldburgers, die elkaars opvattingen kent, begrijpt en op basis daarvan kan samenwerken.

 

Grotius College Praktijkonderwijs

Aan de Aart van der Leeuwlaan is de praktijkschool van het Grotius College gevestigd. Leerlingen zijn toelaatbaar op de praktijkschool wanneer zij vanuit de basisschool een passend schooladvies hebben gekregen. In de eerste klassen kunnen jaarlijks maximaal 32 leerlingen worden geplaatst.  

Naast het reguliere praktijkonderwijs wordt er op onze locatie ook PrO/VMBO onderwijs in de onderbouw aangeboden. Ook is er de mogelijkheid voor leerlingen om een mbo/Entree opleiding te volgen. Voor plaatsing op het PrO/VMBO gelden speciale criteria, welke hieronder staan beschreven. De PrO/VMBO klas biedt plaats aan 15 leerlingen per leerjaar, de Entree klas biedt eveneens plaats aan 15 studenten.

 

Speciale criteria


Voor plaatsing in de PrO/VMBO klas geldt een andere aanmeldprocedure. In overleg tussen de basisschool en het Samenwerkingsverband VO Delflanden wordt bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor het PrO/VMBO. Deze leerlingen krijgen een screeningsadvies, waarna in overleg met de ouders, de basisschool, het PrO/VMBO en het Samenwerkingsverband VO Delflanden wordt besloten of de PrO/VMBO klas een passende onderwijsvorm is voor de leerling. Na een positief besluit kunnen ouders overgaan tot een aanmelding.
Voor vragen over het PrO/VMBO kunt u contact opnemen met de school of een informatief gesprek aanvragen.


Wilt u meer informatie over het PrO/VMBO of de Entree-opleiding? Neem dan telefonisch contact op met de school (015-8000001) of stuur een e-mail (info@grotiuscollege.nl). 

 

Aanmelden


Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor de praktijkschool? Neem dan telefonisch contact op met de school (015-8000001) of stuur een e-mail (c.delecluse@grotiuscollege.nl). U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarbij u meer informatie over de school krijgt en een aanmeldingsformulier kunt invullen. Vervolgens start de toelatingsprocedure, waarin wordt bekeken of de leerling toelaatbaar is en of de school in de onderwijsbehoeften van de leerling kan voorzien. Een leerling kan toegelaten worden wanneer er een praktijkschoolbeschikking door het Samenwerkingsverband VO Delflanden is afgegeven. 

 

Tijdpad van aanmelding

 

  • Ouders kunnen hun zoon/dochter aanmelden wanneer zij het officiële adviesformulier van de basisschool hebt ontvangen.
  • Voor leerlingen die de overstap maken vanuit het basisonderwijs, dienen ouders gebruik te maken  van het aanmeldformulier. Tijdens een kennismakingsgesprek op de praktijkschool kunt u dit formulier invullen. Denk er aan om ook het adviesformulier vanuit de basisschool mee te nemen.
  • Voor leerlingen die op een andere school voor middelbaar onderwijs zitten en naar onze school willen overstapen, dienen ouders eveneens het aanmeldformulier in te vullen.
  • Aanmeldingen op onze school worden vanaf 19 februari 2018 in behandeling genomen.
  • De aanmeldperiode eindigt op vrijdag 24 maart 2018.

 

Aannameprocedure en plaatsingsbesluit

 

  • Indien ouders bij de aanmelding hebben aangegeven dat onze school de eerste school van voorkeur is, wordt de leerling ook geplaatst, tenzij ons aanbod van onderwijs en/of begeleiding niet bij de leerling past of het maximaal aantal plaatsen is bezet. Hierover beslist de toelatingscommissie.
  • Alle leerlingen worden gescreend aan de hand van het Onderwijskundig Rapport (OKR) van de verwijzende school. Het OKR wordt gebruikt als bespreekdocument in onze toelatingscommissie.
  • Wanneer vanuit het OKR en mogelijk vanuit het aanmeldformulier van ouders, sprake lijkt van een leerling met extra onderwijsbehoeften, geldt een aangepaste aannameprocedure vanuit de zorgplicht.
  • In de week van 2 april 2018 wordt bericht van plaatsing verstuurd naar ouders en onze toekomstige brugklassers. Onze school baseert zich daarbij op het schooladvies van de basisschool.
  • Indien onze school, in het kader van de zorgplicht, langer tijd nodig heeft om een passend ondersteuningsaanbod voor uw kind te formuleren, krijgen de ouders daarvan in de week van 2 april 2018 bericht.

 

Aannameprocedure bij zorgplicht


Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden.  Dat kan op de eigen school of, als onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. De scholen van voortgezet onderwijs werken daarbij samen in het Samenwerkingsverband VO Delflanden.
Onze school onderzoekt of we, op grond van de onderwijsbehoeften van de leerling, zelf de benodigde begeleiding kunnen bieden (basisondersteuning), of dat we dat eventueel kunnen met de inzet van extra ondersteuning vanuit het  samenwerkingsverband.

 

Indien uit het overgedragen dossier van de leerling sprake lijkt van een ondersteuningsbehoefte,  gaat onze school in gesprek met de ouders, de jongere, de verwijzende school en het samenwerkingsverband om op zoek te gaan naar een passend ondersteuningsaanbod. In bijzondere gevallen kan in het kader van aanvullend onderzoek gekozen worden voor een observatie in de (basisschool)klas van uw kind.  Dit gebeurt in afstemming met ouders en de verwijzende school.
Aan de hand van het totaal aan informatie doet onze school  vervolgens een zo passend mogelijk voorstel  op onze eigen school, een andere reguliere school of een speciale school voor voortgezet onderwijs binnen of buiten ons samenwerkingsverband.

 

Wanneer een andere reguliere of speciale school binnen of buiten het samenwerkingsverband een beter passend aanbod heeft, wordt dit door onze school besproken met ouders en jongere en  schriftelijk onderbouwd. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur die de ouders en de leerling hebben uitgesproken. Bij verwijzing naar het speciaal onderwijs wordt door onze school een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
Vervolgens worden ouders en de jongere begeleid naar de nieuwe school. De nieuwe school moet dan wel plek hebben en bereid zijn de leerling toe te laten. Het is vervolgens aan de ouders om de leerling op de nieuwe school in te schrijven.


In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning onze school kan bieden en welke afspraken onze school heeft gemaakt over de inzet van extra onderwijsondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

 

 

Voor het praktijkonderwijs:

Aart van der Leeuwlaan 12

2624 LD Delft
Postbus 470
2600 AL Delft
tel. 015 8.000.000
fax 015-8.000.068

 

 

 

Aanmelding en informatie: de heer P. van der Mark: p.vandermark@grotiuscollege.nl

 

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delft

Op de website van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Delft treft u algemene informatie en informatie over de specifieke activiteiten die jaarlijks op  samenwerkingsverbandniveau worden uitgevoerd ten behoeve van de leerlingen in het voortgezet onderwijs die extra zorg nodig hebben.