Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Ouderparticipatie

 

Ouders in de school

Het Grotius College werkt graag samen met ouders aan het optimaliseren van het schoolklimaat en de dienstverlening aan de leerlingen. Daarom stellen wij ouders in de gelegenheid om actief mee te werken aan allerlei activiteiten in de school. Wij nodigen via het informatieboekje belangstellende ouders dan ook uitgenodigd zich aan te melden voor een plaats in de ouderraad, Medezeggenschapsraad of te assisteren in de mediatheek van de school.

 

Bijeenkomsten


Regelmatig zijn er bijeenkomsten voor ouders en leerlingen over allerlei onderwerpen in de school.

 

  • tafeltjesavonden, waarin ouders en docenten contact hebben over de vorderingen van de leerling
  • informatiebijeenkomsten over examen, werkweken en beroepskeuze
  • feestelijke diploma-uitreiking aan het eind van de schoolloopbaan
  • feestavonden

 

 

Ouderraad

Een aantal jaren geleden is het ouderpanel voor de Praktijkschool omgezet in een ouderraad. Voorheen was er binnen het Grotius College één overkoepelende ouderraad, die de belangen moest behartigen van de ouders van leerlingen aan de locaties op de Juniusstraat en op de (toenmalige) Van Bleyswijckstraat. Echter al een aantal jaren was de situatie in de praktijk zo, dat er bijna geen ouders van leerlingen van deze locatie in die overkoepelende ouderraad zitting hadden.

De ouderraad heeft een eigen zogenaamd huishoudelijk reglement waar de bevoegdheden en rechten en plichten van de ouderraad in staan. De vergaderingen van de ouderraad vinden plaats op een prettige en open manier, door met de directeur van de praktijkschool te praten over schoolbelangen en algemene ouderbelangen.

Dat betreffen voor een deel lange termijn zaken, zoals de toekomst van de school binnen het kader van landelijke ontwikkelingen.

Maar natuurlijk ook korte termijn zaken, zoals:

 

  • wat kunnen we met z'n allen doen om de school aantrekkelijk te houden en nog aantrekkelijker maken voor onze kinderen;
  • is de sfeer goed, vinden onze kinderen het leuk en voelen ze zich veilig op school en wat kunnen we bedenken om dat nog verder te verbeteren;
  • hoe bereiken we dat ouders nog meer belangstelling en betrokkenheid krijgen bij de school aan de Aart van der Leeuwlaan;
  • waaraan gaat de jaarlijkse ouderbijdrage besteed worden;
  • en natuurlijk is de taak van een ouderraad ook het behartigen van specifieke belangen van de ouders.

De ouderraad komt gemiddeld ééns per zes weken op school bijeen om te praten over onderwerpen die de raad zelf van belang vindt en/of die door de school worden aangedragen. De locatiedirecteur is bij de ouderraad vergaderingen aanwezig.


Het is heel belangrijk -voor het goed functioneren- dat de ouderraad bestaat uit een brede vertegenwoordiging van alle ouders, dat wil zeggen ouders van de verschillende cursusjaren (brugklas, tweede, derde en vierde leerjaar).

 

Voor meer informatie over de ouderraad kunt u terecht bij de secretaris van de Ouderraad: ouderraadpraktijkschool@grotiuscollege.nl.