Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Schoolafspraken en -regels


Algemeen

 

Iedereen moet zich zó gedragen dat de goede gang van zaken in en rond de school niet wordt gehinderd.

De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:

 • respect voor elkaar, in houding en gedrag
 • respect voor elkaars belangen en eigendommen


 

 

Huisregels

Iedereen wil zich graag prettig en veilig voelen als hij op school is.

Daarom:

 

toont iedereen respect voor elkaar

 • is iedereen vriendelijk tegen elkaar
 • past iedereen goed op alle spullen, van zichzelf, van anderen en van school.

 

 

Je hebt RECHTEN op school, o.a.

 

 • recht op goed onderwijs
 • recht op goede begeleiding
 • recht op regelmatige informatie over je vorderingen

 

 

En je hebt PLICHTEN:

Die plichten hebben we samengevat in onze schoolregels.

 

 

 1. Als leerling ben je verplicht alle lessen van je klas (zie rooster) te volgen.
 2. Afwezigheid van de leerling:

  Ben je ziek? Laat je ouder/verzorger naar school bellen vóór 09.00 uur (015-8000001) en neem een briefje mee als je weer op school komt. Dat geef je af bij de receptie.

  a. Ziek geworden op school? Meld je dan bij je teamleider. Deze geeft je toestemming.
  b. Om een andere reden: Dan moet je vooraf een briefje van thuis meenemen en dat afgeven bij de receptie. Probeer je afspraken buiten schooltijd te maken.
  c. Eerder weg? Ook dan geldt: briefje meebrengen en dat inleveren bij de receptie.
  d. Te laat? Haal bij de receptie een briefje. Je bent verplicht je schoolpasje te tonen. Geen pasje? Volgende dag om 8.00 uur melden.
  e. Uit de les gestuurd? Meld je bij je afdelingsleider en vul een rode kaart in.
  f. Ongeoorloofd afwezig? Dan wordt dit bestraft. We geven je verzuim door aan de ambtenaar leerplichtzaken.
   
 3. Afwezigheid van de leerkracht:
  Als je docent er niet is, staat er op de dagrooster welke docent de les vervangt. Het dagrooster staat op de website en vind je op de monitoren. Als er vervanging is, ga je naar je lokaal. Is de vervanger er niet, dan loopt 1 leerling uit de klas even naar de roostermaker en vraagt hoe het zit.
  Je mag niet op eigen houtje weggaan. Als je vrij hebt, ga je naar de aula of naar het schoolplein.

   
 4. Tussenuren en pauzes
  Heb je pauze of een tussenuur, dan ga je naar de aula, het schoolplein.
  Je mag de school niet verlaten. Anders krijgen we ruzie met de buurt!
   
 5. Jassen en petten
  Jassen en petten zijn buitenkleding. Binnen de school heb je ze uit. Petten en jassen in je kluisje.
   
 6. Roken, snoepen, eten
  Roken mag je niet op het schoolterrein. Snoepen, eten en drinken mag je op het plein en in de kas. Dus niet in de klas, niet op de gangen en trappen. En … afval doe je in de bakken!

 

Naast deze hoofdregels, gelden er overal vaste regels. Je zou dat gewoontes kunnen noemen. Deze zijn handig om te weten en daarom schrijven we ze hier per lokaal of per onderwerp op:

 

De fietsenstalling:

 1. Je zet je fiets/bromfiets in een rek.
 2. Je zet je fiets/bromfiets op de daarvoor bestemde plaats.
 3. Je zet je fiets/bromfiets op slot (als extra veiligheid kun je je fiets/bromfiets met een hangslot aan het rek vastzetten).
 4. Je blijft niet "hangen" in de stalling maar je gaat naar het schoolplein of je gaat naar binnen.
 5. De school is niet aansprakelijk voor vermissingen en beschadigingen van/aan jouw fiets/bromfiets.

 

MP3 spelers, telefoons enz.:

Je mag ze bij je hebben, maar pas er goed op. Je mag ze alleen gebruiken in de aula, in de benedengang en op het plein. Als je hem aan hebt staan waar het niet mag, kan hij in worden genomen voor de rest van de dag of voor de rest van de week.

 

Kluisjes

Als je op school komt krijg je een klusje. Je betaalt een borg voor de sleutel, die je terugkrijgt als je deze weer inlevert. Je kunt je kleren, je eten, je gymspullen opbergen in die kluisjes. Verlies je sleutel niet. En ook hier geldt als je wat kwijt raakt uit je kluisje, is de school niet aansprakelijk.

 

Lokalen

Je mag het lokaal niet binnen als de leraar er nog niet is. Je wacht dan op de gang. Soms zal een andere leraar je binnenlaten. Eten en drinken is natuurlijk verboden in een lokaal. Kauwgum ook. Je tekent niet op de tafels. Na de les schuif je je stoel keurig aan. En het is heel plezierig als leerlingen en leraren elkaar groeten bij het binnenkomen en weggaan.

 

Pestprotocol

We hanteren een pestprotocol, dat klassikaal wordt besproken door de mentor en door jou en je ouders wordt ondertekend. Hierin staan afspraken over de omgang met elkaar.

 

Taalgebruik

We accepteren geen lelijke worden. Leerlingen moeten Nederlands spreken als zij in het  schoolgebouw zijn. Natuurlijk geldt dit nog niet voor de kinderen die net in Nederland zijn.

 

De kas (aula)

Omdat we graag willen dat het hier gezellig is en blijft, gelden de volgende regels:

 1. rustig lopen
 2. alleen op de stoelen zitten, niet op de tafels, de trappen, de muurtjes.
 3. als je wat wilt kopen, ga je in de rij staan bij de uitgifte.
 4. mobiele telefoons mogen aan staan, maar …. zachtjes.
 5. rommel gooi je altijd zelf in de afvalbakken.
 6. als je weggaat, schuif je je stoel onder de tafel.
 7. geen geschreeuw, geen geruzie.

 

Na iedere pauze ruimt een klas de aula op. Tafels schoonmaken, vloer aanvegen, als er nog rommel ligt deze in de bakken doen.

 

Vertrouwenspersonen

Als je je gekwetst voelt door een ongewenste intimiteit of seksuele intimidatie door een medeleerling of iemand van het personeel, dan kun je dit bespreken met iemand van de vertrouwenscommissie.

Mevrouw Richel en de heer Erciyes weten wie je verder kan helpen. Wees niet bang: ze mogen geen dingen doorvertellen en ze zullen altijd proberen goed naar je te luisteren en je te helpen.

 

Heb je iemand van de administratie nodig, dan meld je je bij de receptie bij de hoofdingang. Je kunt er terecht in de pauzes. Je kunt er formulieren en stempels halen, schoolpassen en verloren voorwerpen afhalen, etc.

 

Mediatheek

Als je wilt computeren of internetten, als je je werkstuk wilt maken als je rustig wilt werken, ga dan naar de mediatheek. Sociale media (Hyves, Facebook)zijn verboden. Hier geldt natuurlijk ook: geen eten of drinken, geen kauwgom, zachtjes doen, je spullen netjes achterlaten. Als je binnenkomt geef je je schoolpasje aan de mediathecaris af.

 

Schoolpasje

Ieder leerling krijgt een schoolpasje. Als je dat verliest, kun je tegen betaling een nieuwe krijgen.. Dat pasje moet je gebruiken als je de mediatheek in wilt, als je naar een schoolfeest gaat. Je bent verplicht het altijd bij je te hebben, want soms kent iemand je niet en dan kun je bewijzen dat je op school zit!

 

Waardevolle spullen

Laat geen waardevolle spullen in je jaszak zitten!

Er zijn grenzen aan de tolerantie ten opzichte van kleding; deze grenzen hebben te maken met het je veilig voelen, zowel van leerlingen als van het personeel. Kleding mag in algemene zin niet aanstootgevend zijn en niet discriminerend.

Bij bepaalde vakken worden er veiligheidseisen gesteld aan de kleding van leerlingen en docenten; deze eisen zijn terug te vinden in de ARBO-voorschriften. Ook is het belangrijk dat er gezicht- en oogcontact is tussen de leerling en het personeel tijdens gesprekken en in de lessen (denk aan hoofddeksels, zonnebrillen e.d.). De school is niet aansprakelijk voor vermissingen en beschadigingen van jouw spullen.

 

Algemene bepalingen:

 

 1. 1. De leerlingen moeten alle lessen, excursies etc. volgen, tenzij de locatiedirecteur hiervoor vrijstelling heeft gegeven.
   
 2. Leerlingen die niet in staat zijn om de gymlessen te volgen, kunnen hiervan door de afdelingsleiders vrijgesteld worden. Deze leerlingen moeten een geneeskundige verklaring overleggen, waaruit blijkt dat zij ongeschikt zijn om dit onderwijs te volgen.
   
 3. Voor de fietsen en bromfietsen in de fietsenstalling draagt de schoolleiding geen enkele verantwoordelijkheid. Dit geldt evenzeer voor alle persoonlijke bezittingen en voor de inhoud van  de garderobekluisjes.
   
 4. Leerlingen die schade aanbrengen aan bezittingen en gebouwen van het Grotius College draaien op voor de kosten van herstel.
   
 5. Bij het vermoeden van een misdrijf in de gebouwen en op het schoolterrein van het Grotius College doet de school aangifte bij de politie.

 

Genotmiddelen

Bij het gebruik van genotmiddelen is de reactie van de school als volgt:

 

 1. Bij het vermoeden van gebruik van drugs worden de ouders ingelicht.
 2. Bij het vaststellen van gebruik van drugs wordt de leerling geschorst.
 3. Bij het handelen in drugs (dealen) wordt de leerling van school verwijderd.

 

Schorsen en verwijderen

Het kan voorkomen dat handelingen en gedragingen van een leerling zo normafwijkend en ernstig zijn, dat de schoolleiding het besluit neemt de leerling te schorsen of zelfs definitief van school te verwijderen. Alle schorsingen worden geregistreerd. De beslissing tot definitieve verwijdering ligt bij de rector. Bij schorsingen  langer dan een dag wordt de inspecteur ingelicht. De regeling schorsing en verwijdering ligt op school ter inzage. 

 

Verzuim

De reactie van de school op ongeoorloofde afwezigheid van een leerling is als volgt:

 

 1. De school informeert bij onwettig verzuim de ouders. De leerling moet het aantal gemiste uren dubbel inhalen.
   
 2. Bij herhaling informeert de school opnieuw de ouders. De leerling krijgt een blokrooster of vierkant rooster. Dat wil zeggen: een week lang van 08.00 tot 16.00 uur aan het werk op school.
   
 3. De school meldt ongeoorloofd schoolverzuim, waaronder het zogeheten luxeverzuim, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

 

Camera’s

Enkele leerlingen gaan soms nonchalant om met bezittingen van anderen. Om vormen van vandalisme (graffiti) en criminaliteit tegen te gaan, zijn er op verschillende plekken in de school (verborgen) camera’s opgehangen om dit te kunnen vastleggen.

 

Kluisjes

Soms komt het voor dat leerlingen hun kluisje gebruiken als bergplaats voor “spullen” die absoluut niets met het dagelijkse onderwijs van doen hebben. De schoolleiding behoudt zich het recht voor kluisjes van leerlingen te openen teneinde de inhoud van het kluisje te kunnen vaststellen.

 

Schoolpas

Om te kunnen bepalen dat leerlingen “thuis” horen in ons gebouw, moet elke leerling altijd zijn schoolpasje bij zich hebben.